2 days/week Flexible desk Terms & Conditions

(English translation further down, NB that the Swedish version is the valid one)

1. Kontorsservice

1.1 Entreprenörskyrkan erbjuder härmed Kunden kontorsservice i ”Slottet”, Slottsbacken 8, Stockholm.

1.2 Kunden får därmed tillgång till: - Arbeta vid någon av de flexibla arbetsplatserna när de är lediga - Allmänna utrymmen i form av pentry (med kaffe/te/mjölk), toaletter och cafédel. - Tillgång till mindre mötesrum och telefonrum. - Möjlighet att boka konferensrum enligt vid var tid gällande prislista. - Communityn och alla gemensamma ytor

1.3 Entreprenörskyrkan hyr enligt ett hyresavtal en lokal (”Lokalen”) i den av bolaget Dina Palaisbacken AB, org.nr. 556610-8980 (”Fastighetsägaren”), ägda fastigheten Aeolus 1-3 belägen på Slottsbacken 8 i Stockholm (”Fastigheten”). Detta hyresavtal har Kunden kännedom om.

1.4 El och internet ingår enbart för normal användning. Vid nyttjande av el och internet som överstiger normal användning ska Kunden inhämta Entreprenörskyrkans skriftliga godkännande och Entreprenörskyrkan förbehåller sig rätten till extra debitering på kommande kvartals kundfaktura, alternativt avstängning, om övriga kunders internetanvändning påverkas.

1.5 Övrig möblering såsom förvaring kan Kunden hyra.

1.6 Entreprenörskyrkan ansvarar inte för egendom tillhörig Kunden som denne förvarar i Lokalen.

1.7 Kontorsserviceplatsen hyrs ut i befintligt skick. Kunden har beretts tillfälle att innan tillträdet besiktiga Lokalen där kontorsserviceplatsen är belägen samt övriga ytor som ingår i servicen, varför Kunden ej har rätt att framställa anspråk avseende Lokalens skick.

1.8 I enlighet med Entreprenörskyrkans verksamhet, speciellt gällande evenemang, kan det förekomma störningar som påverkar Kundens dagliga verksamhet vilket Kunden genom undertecknandet av detta avtal accepterar.

1.9 Kunden får inte genom detta avtal någon rätt att nyttja andra delar av Fastigheten än vad som framgår av detta avtal.

1.10 Fastighetsägaren kommer under 2015-2016 genomföra en fasadrenovering, detta är kunden medveten om.

2. Avgift

2.1 Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott och ska vara Entreprenörskyrkan till handa senast den 20:e dagen i var månad som föregår kvartalet genom insättning på Entreprenörskyrkans bankgiro 680-1898. För internationella kunder: IBAN SE3650000000052671089732 BIC ESSESESS.

2.2 Avgiften är två tusen femhundra (2500) kronor, ex. moms, per månad (30 000) kronor/år ex. moms) per flexibel deltidsplats (två (2) dagar i veckan). På avgiften utgår enligt lag gällande mervärdesskatt. Vid dröjsmål med betalningen av avgiften är Kunden skyldig att betala dröjsmålsränta och inkassokostnader enligt gällande lag.

3. Vård och Underhåll

3.1 Kunden skall väl vårda lokalen och inredningen och denne får inte, utan Entreprenörskyrkans skriftliga tillstånd, måla, tapetsera eller utföra andra ändringsarbeten i Lokalen. Kunden har inte rätt till nedsättning av avgiften under den tid som Fastighetsägaren eller Entreprenörskyrkan utför underhåll eller reparerar Lokalen eller Fastigheten.

4. Kundens Verksamhet

4.1 Om Kunden i Lokalen önskar bedriva annan än i den vid inflytt avsedda och angivna verksamhet ska Entreprenörskyrkans skriftliga godkännande inhämtas. Om sådant godkännande inte ges och Kunden bedriver verksamhet som kraftigt avviker från beskrivningen, vilket kan leda till skada för Entreprenörskyrkan eller någon av dess andra Kunder har Entreprenörskyrkan rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan.

4.2 Kunden är medveten om att detta avtals giltighet är avhängigt att Kundens verksamhet inte står i strid med vad som avtalats mellan Entreprenörskyrkan och Fastighetsägaren avseende ändamålet med Lokalens användning.

4.3 Kundens verksamhet i Lokalen får inte strida mot någon vid var tid gällande lagstiftning eller myndighets föreskrift.

4.4 Det åligger Kunden att på eget ansvar och på egen bekostnad svara för relevanta försäkringar för dennes verksamhet och personliga ägodelar. Vidare bär Kunden ansvaret för de eventuella åtgärder som försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att kräva för Lokalens nyttjande, vilka är hänförliga till Kundens verksamhet. Kunden skall informera Entreprenörskyrkan, samt inhämta Entreprenörskyrkans skriftliga godkännande, innan angivna åtgärder vidtas.

4.5 Kunden samtycker till att Entreprenörskyrkan använder Kundens firmanamn, och kunduppgifter i övrigt, som lämnats i samband med ingåendet av detta avtal, i marknadsföringssammanhang, vid analys av verksamheten samt i intern och extern kommunikation i övrigt.

5. Avtalstid och Uppsägning m.m.

5.1 Avtalet löper med en (1) kalendermånads ömsesidig uppsägningstid, vilken räknas från och med månaden efter den månad uppsägningen skedde (Ex. om uppsägning sker i mars, sker utflyttning per den siste april). Uppsägning ska ske skriftligen eller via mail.

5.2 För extra tjänster, såsom konferenspaket, skåp och tillgång till gym är det en kalendermånads uppsägningstid.

5.3 För det fall Entreprenörskyrkans hyresavtal med Fastighetsägaren skulle komma att upphöra, skall även detta avtal upphöra att gälla senast samtidigt därmed. Entreprenörskyrkan ska i detta fall meddela Kunden om uppsägningen utan dröjsmål.

5.4 I samband med avtalets upphörande skall Kunden tömma förvaringsutrymmen samt i övrigt tillse att dennes egendom, material m.m. har avlägsnats från Entreprenörskyrkans lokaler. Har Kunden inte tömt förvaringsutrymmen eller låtit eftersända posten har Entreprenörskyrkan inget ansvar för Kundens tillhörigheter och Kunden kommer att faktureras kostnaden för att föra bort kvarlämnad egendom.

6. Ändringar och Överlåtelse

6.1 Ändringar i och tillägg till avtalet skall för att vara bindande avtalas skriftligen. Kunden får inte utan Entreprenörskyrkan skriftliga godkännande överlåta avtalet, eller rättigheter och skyldigheter som regleras däri. Upplåtelse i andra hand av hela eller delar av avtalet får inte ske utan Entreprenörskyrkans skriftliga godkännande.

7. Sekretess

7.1 Parterna förbinder sig att inte, utan begränsning i tiden, avslöja konfidentiell information, såsom företagshemligheter, portkod och företagsspecifik information i övrigt, som denne, dess anställda eller representanter, fått del av genom detta avtal eller under sin vistelse i Lokalen. Kunden ansvarar således för att dennes anställda, representanter eller andra som denne släppt in i Lokalen iakttar denna sekretessförbindelse. Kunden är särskilt medveten om att många företag kommer att vistas i Lokalen, och att dessa hanterar information av känslig natur som ej är avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

7.2 Vid brott mot denna klausul ska den som avslöjat konfidentiell information ersätta den person som lidit skada av avslöjandet.

8. Fullständig Reglering

8.1 Detta avtal med dess bilagor, samt vid var tid för Entreprenörskyrkan gällande kundpolicy, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden som kan ha förekommit under förhandlingarna ersätts av innehållet i detta hyresavtal med bilagor samt kundpolicy.

8.2 Genom undertecknandet av detta avtal åtar sig Kunden att från och med tillträdet följa Entreprenörskyrkans kundpolicy avseende användningen av Lokalen, hantering av nycklar m.m.

9. Påföljder vid avtalsbrott

9.1 Om Kunden inte uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal eller i övrigt agerat på ett sådant sätt att det kan skada Entreprenörskyrkans goda rykte eller i omfattande mån besvärat övriga kunder, har Entreprenörskyrkan rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Vid mindre allvarliga fall kan Entreprenörskyrkan välja att lämna en skriftlig varning till Kunden. Om Kunden inte har åstadkommit en för Entreprenörskyrkan godtagbar rättelse inom viss angiven tid efter det datum varningen var Kunden tillhanda, har Entreprenörskyrkan rätt till, men ej skyldighet att, säga upp avtalet med omedelbar verkan.

9.2 Om Kunden förorsakar Entreprenörskyrkan eller någon annan av Entreprenörskyrkans kunder skada ska Kunden ersätta denna skada.

9.3 Kunden svarar fullt ut för samtliga personer som de bjuder in till att nyttja de utrymmen som Entreprenörskyrkan tillhandahåller.

9.4 Part ansvarar inte för ersättning eller fullgörelse av förpliktelse enligt detta avtal om fullgörandet av förpliktelsen förhindras eller avsevärt försvåras genom arbetskonflikt såsom strejk och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom exempelvis eldsvåda, krig, översvämning, orkan, valutarestriktioner etc. (s.k. force majeure). Vid inträffandet av sådant förhållande ska part utan oskäligt uppehåll meddela den andra parten härom. Rätt till uppsägning av detta avtal föreligger för part om ansvarsbefrielsen pågår under minst 30 dagar i följd.

10. Tvist

10.1 Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

1. Office Services

1.1 Entreprenörskyrkan has decided to offer the customer office services in “The Castle”, Slottsbacken 8.

1.2 The customer is hereby granted access to: - A desk and office chair (non-specific, varied placing, shall be left as found each day) - Access to general areas in the form of kitchenettes (with coffee/tea/milk), “café” and restrooms. - Access to smaller conference room and telephone booth. - Possibility to book conference rooms according to current price list. - The community and all common areas.

1.3 Entreprenörskyrkan rents a premise from Dina Palaisbacken AB with company registration no. 556610-8980; hereafter also known as ”the Owner”. The Customer is aware of the agreement between the Owner and Entreprenörskyrkan.

1.4 Electricity and Internet is included only for normal use. If using electricity or internet more that what could be considered normal the customer need to get written approval from Entreprenörskyrkan and the Customer might be charged for this on the next invoice. If other clients’ internet use is disturbed by the extra use, Entreprenörskyrkan reserves the right to cut the Customer’s internet access.

1.5 Possibility to rent lockers.

1.6 Entreprenörskyrkan cannot take any responsibility for property that the Customer keeps at the “Castle”.

1.7 The facilities are provided as-is. The Customer has been given opportunity to inspect the facilities and any connected premises that are included in the office services.

1.8 Due to Entreprenörskyrkans’ daily business, especially concerning the hosting of events and event management, the Customer may experience disruptions to their own business, which the Customer hereby accepts.

1.9 The Customer does not through this agreement gain the right to access any parts of the premises other than those specifically discussed in this agreement, unless an amendment or separate agreement is made with regards to additional rights.

1.10 The owner will carry on a façade renovation during 2015-2016 and the client is aware of this.

2. Fee

2.1 The fee shall be paid per quarter and in advance, latest the 20th day of the month preceding the quarter by transferring funds to Entreprenörskyrkan giro account: 680-1898. For international clients: IBAN SE3650000000052671089732 BIC ESSESESS.

2.2 The fee is two thousand five hundred (2500) Swedish Kronors (SEK) not including any applicable taxes per month (30 000 SEK/anum ex. Taxes) for 2-days a week hot desking. If the fee is paid too late according to paragraph 2.1 above, the customer is required to pay interest on the overdue payment as well as compensation for debt recovery costs, in accordance with Swedish law.

3. Care of the Facilities

3.1 The Customer shall care for the facilities and the decorations/items with in and may not, without Entreprenörskyrkans express written permission, paint or undertake any other activity that may change the premises. The Customer does not have any right to compensation at times when the premises is being repaired, renovated, restored or otherwise worked on even if this is severely disruptive for the Customer.

4. The Customers Activities

4.1 If the Customer is found to be performing other activities or works than agreed upon when moving in Entreprenörskyrkan has the right to cancel this agreement with immediate effect and without notice.

4.2 The Customer is aware that this agreement is based on the validity of the agreement between Entreprenörskyrkan and the Owner in accordance with paragraph 1.2.

4.3 The Customers activities in the facilities may not be in conflict with any Swedish law or relevant governing body’s regulations.

4.4 The Customer is solely responsible and must bear the cost of any actions deemed necessary by insurance companies or relevant governing bodies as a prerequisite for the Customer to perform the above mentioned activities or conduct their business while accessing Entreprenörskyrkan’s facilities. The Customer must inform and receive written permission from Entreprenörskyrkan before any such actions are taken.

4.5 The Customer is solely responsible and must bear the cost of insuring their property and personal belongings that are kept in the facilities.

4.6 The Customer hereby accepts that Entreprenörskyrkan will use their company name, client details and other information that has been given when this agreement was entered into for purposes of marketing, analysing the business and other external communication.

5. Agreement Validity & Cancellation

5.1 This agreement may be cancelled with one (1) calendar month’s written notice from either party. It is counted from the calendar month following the month where notice is gicen . (e.g. if the agreement is cancelled in January then it will remain valid up to and including the last day of February the same year).

5.2 For extra services such as lockers, conference room packages or access to the gym the cancellation time is one calendar month

5.3 In the event that Entreprenörskyrkan’s agreement with the Owner should cease to be valid, this agreement shall also cease to be valid.

5.4 In the event that this agreement should become invalid or be cancelled, the Customer must return all property belonging to Entreprenörskyrkan and empty any storage and make sure that any of the Customer’s property is removed from the facilities. If the Customer has not emptied their storage, removed their property, or redirected any post, Entreprenörskyrkan takes no responsibility for any such property and may bill the Customer any cost incurred when removing said property.

6. Changes, Amendments and Conveyance

6.1 Any changes, amendments, attachments or conveyances of and/or to this agreement must be accepted by both Entreprenörskyrkan and the Customer and clearly stated in writing.

7. Extent of the Agreement

7.1 This agreement, and customer policy, shall supersede any other written or spoken agreement between the Parties during the negotiations regarding any and all of the issues mentioned here.

8. Breach of Contract

8.1 If the Customer does not fulfil their part of this agreement, or acts in a way that can damage Entreprenörskyrkan’s brand and/or good reputation, Entreprenörskyrkan has the right to cancel this agreement with immediate effect and without notice. Entreprenörskyrkan can also choose to provide the Customer with a written warning. If the Customer has not achieved what Entreprenörskyrkan deems to be a sufficient improvement or correction with a time limit included in the notice, Entreprenörskyrkan has the right to cancel this agreement with immediate effect and without notice.

8.2 If the Customer causes any harm to Entreprenörskyrkan or its property; or causes any harm to Entreprenörskyrkans associates/partners/customers or their property, then the Customer shall provide adequate compensation or replacement.

8.3 By signing this agreement the Customer hereby agrees to follow Entreprenörskyrkan’s customer policy regarding use of the premises, keys etc.

8.4 The Customer is solely responsible for every person that they bring into the facilities that Entreprenörskyrkan provides access to.

9. Privacy

9.1 The Customer is solely responsible for any and all persons that they bring into the facilities that Entreprenörskyrkan provides access to.

9.2 The parties hereby agree not to, without any restriction in time, reveal company secrets, door codes and any other company specific information that he/she has learnt through this agreement or by being in these facilities. The client is responsible that his/her employees or representatives, or any other persons that he/she let into the follows this privacy regulation. The client is hereby aware that many different companies share the same office space and that these companies will handle information that is private.

10. Dispute

10.1 Any dispute regardning this agreement shall finally be settled by general court with Stockholm district court (Stockholms Tingsrätt).

Cobot Terms & Conditions

Cobot is the web platform used by The Castle "Slottet" Slottsbacken 8 to provide this website.

See Cobot Terms

back