Fixed desk Terms & Conditions

(English translation further down, NB. that the Swedish version is the valid one)

1. Kontorsservice

1.1 Helioworks Gamla Stan AB org.nr 559314-4511 ("Helio") erbjuder härmed Kunden kontorsservice i ”Slottet”, Slottsbacken 8, Stockholm.

1.2 Kunden får därmed tillgång till: - Dedikerat skrivbord och kontorsstol. - Allmänna utrymmen i form av pentry (med kaffe/te/mjölk), toaletter och cafédel. - Tillgång till mindre mötesrum och telefonrum. - Möjlighet att boka konferensrum enligt vid var tid gällande prislista. - Communityn och alla gemensamma ytor

1.3 Helio hyr enligt ett hyresavtal en lokal (”Lokalen”) i den av bolaget Dina Palaisbacken AB, org.nr. 556610-8980 (”Fastighetsägaren”), ägda fastigheten Aeolus 1-3 belägen på Slottsbacken 8 i Stockholm (”Fastigheten”). Detta hyresavtal har Kunden kännedom om.

1.4 El och internet ingår enbart för normal användning. Vid nyttjande av el och internet som överstiger normal användning ska Kunden inhämta Helios skriftliga godkännande och Helio förbehåller sig rätten till extra debitering på kommande kvartals kundfaktura, alternativt avstängning, om övriga kunders internetanvändning påverkas.

1.5 Övrig möblering såsom förvaring kan Kunden hyra.

1.6 Helio ansvarar inte för egendom tillhörig Kunden som denne förvarar i Lokalen.

1.7 Kontorsserviceplatsen hyrs ut i befintligt skick. Kunden har beretts tillfälle att innan tillträdet besiktiga Lokalen där kontorsserviceplatsen är belägen samt övriga ytor som ingår i servicen, varför Kunden ej har rätt att framställa anspråk avseende Lokalens skick.

1.8 I enlighet med Helios verksamhet, speciellt gällande evenemang, kan det förekomma störningar som påverkar Kundens dagliga verksamhet vilket Kunden genom undertecknandet av detta avtal accepterar.

1.9 Kunden får inte genom detta avtal någon rätt att nyttja andra delar av Fastigheten än vad som framgår av detta avtal.

2. Avgift

2.1 Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott och ska vara Entreprenörskyrkan till handa senast den 20:e dagen i var månad som föregår kvartalet genom insättning på Helios bankgiro 5681-4387. För internationella kunder: IBAN SE4895000099602618975771 BIC NDEASESS.

2.2 Avgiften är femtusenfemhundra (5500) kronor, exklusive mervärdesskatt, per månad (66 000)/år ex. moms) per plats dedikerat skrivbord. På avgiften utgår enligt lag gällande mervärdesskatt. Vid dröjsmål med betalningen av avgiften är Kunden skyldig att betala dröjsmålsränta och inkassokostnader enligt gällande lag.


3. Vård och Underhåll

3.1 Kunden skall väl vårda lokalen och inredningen och denne får inte, utan Helios skriftliga tillstånd, måla, tapetsera eller utföra andra ändringsarbeten i Lokalen. Kunden har inte rätt till nedsättning av avgiften under den tid som Fastighetsägaren eller Helio utför underhåll eller reparerar Lokalen eller Fastigheten.

4. Kundens Verksamhet

4.1 Om Kunden i Lokalen önskar bedriva annan än i den vid inflytt avsedda och angivna verksamhet ska Helios skriftliga godkännande inhämtas. Om sådant godkännande inte ges och Kunden bedriver verksamhet som kraftigt avviker från beskrivningen, vilket kan leda till skada för Helios eller någon av dess andra Kunder har Helio rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan.

4.2 Kunden är medveten om att detta avtals giltighet är avhängigt att Kundens verksamhet inte står i strid med vad som avtalats mellan Helio och Fastighetsägaren avseende ändamålet med Lokalens användning.

4.3 Kundens verksamhet i Lokalen får inte strida mot någon vid var tid gällande lagstiftning eller myndighets föreskrift.

4.4 Det åligger Kunden att på eget ansvar och på egen bekostnad svara för relevanta försäkringar för dennes verksamhet och personliga ägodelar. Vidare bär Kunden ansvaret för de eventuella åtgärder som försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att kräva för Lokalens nyttjande, vilka är hänförliga till Kundens verksamhet. Kunden skall informera Helio, samt inhämta Helios skriftliga godkännande, innan angivna åtgärder vidtas.

4.5 Kunden samtycker till att Helio använder Kundens firmanamn, och kunduppgifter i övrigt, som lämnats i samband med ingåendet av detta avtal, i marknadsföringssammanhang, vid analys av verksamheten samt i intern och extern kommunikation i övrigt.

5. Avtalstid och Uppsägning m.m.

5.1 Avtalet löper med tre (3) kalendermånaders ömsesidig uppsägningstid, vilken räknas från och med månaden efter den månad uppsägningen skedde (Ex. om uppsägning sker i mars, sker utflyttning per den siste juni). Uppsägning ska ske skriftligen eller via mail.

5.2 För extra tjänster, såsom konferenspaket, skåp och tillgång till gym är det en kalendermånads uppsägningstid.

5.3 För det fall Helios hyresavtal med Fastighetsägaren skulle komma att upphöra, skall även detta avtal upphöra att gälla senast samtidigt därmed. Helio ska i detta fall meddela Kunden om uppsägningen utan dröjsmål.

5.4 I samband med avtalets upphörande skall Kunden tömma förvaringsutrymmen samt i övrigt tillse att dennes egendom, material m.m. har avlägsnats från Helios lokaler. Har Kunden inte tömt förvaringsutrymmen eller låtit eftersända posten har Helio inget ansvar för Kundens tillhörigheter och Kunden kommer att faktureras kostnaden för att föra bort kvarlämnad egendom.

6. Ändringar och Överlåtelse

6.1 Ändringar i och tillägg till avtalet skall för att vara bindande avtalas skriftligen. Kunden får inte utan Helios skriftliga godkännande överlåta avtalet, eller rättigheter och skyldigheter som regleras däri. Upplåtelse i andra hand av hela eller delar av avtalet får inte ske utan Helios skriftliga godkännande.

7. Sekretess

7.1 Parterna förbinder sig att inte, utan begränsning i tiden, avslöja konfidentiell information, såsom företagshemligheter, portkod och företagsspecifik information i övrigt, som denne, dess anställda eller representanter, fått del av genom detta avtal eller under sin vistelse i Lokalen. Kunden ansvarar således för att dennes anställda, representanter eller andra som denne släppt in i Lokalen iakttar denna sekretessförbindelse. Kunden är särskilt medveten om att många företag kommer att vistas i Lokalen, och att dessa hanterar information av känslig natur som ej är avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

7.2 Vid brott mot denna klausul ska den som avslöjat konfidentiell information ersätta den person som lidit skada av avslöjandet.

8. Fullständig Reglering

8.1 Detta avtal med dess bilagor, samt vid var tid för Helio gällande kundpolicy, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden som kan ha förekommit under förhandlingarna ersätts av innehållet i detta hyresavtal med bilagor samt kundpolicy.

8.2 Genom undertecknandet av detta avtal åtar sig Kunden att från och med tillträdet följa Helios kundpolicy avseende användningen av Lokalen, hantering av nycklar m.m.

9. Påföljder vid avtalsbrott

9.1 Om Kunden inte uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal eller i övrigt agerat på ett sådant sätt att det kan skada Helios goda rykte eller i omfattande mån besvärat övriga kunder, har Helio rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Vid mindre allvarliga fall kan Helio välja att lämna en skriftlig varning till Kunden. Om Kunden inte har åstadkommit en för Helio godtagbar rättelse inom vivss angiven tid efter det datum varningen var Kunden tillhanda, har Helio rätt till, men ej skyldighet att, säga upp avtalet med omedelbar verkan.

9.2 Om Kunden förorsakar Helio eller någon annan av Helios kunder skada ska Kunden ersätta denna skada.

9.3 Kunden svarar fullt ut för samtliga personer som de bjuder in till att nyttja de utrymmen som Helio tillhandahåller.

9.4 Part ansvarar inte för ersättning eller fullgörelse av förpliktelse enligt detta avtal om fullgörandet av förpliktelsen förhindras eller avsevärt försvåras genom arbetskonflikt såsom strejk och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom exempelvis eldsvåda, krig, översvämning, orkan, valutarestriktioner etc. (s.k. force majeure). Vid inträffandet av sådant förhållande ska part utan oskäligt uppehåll meddela den andra parten härom. Rätt till uppsägning av detta avtal föreligger för part om ansvarsbefrielsen pågår under minst 30 dagar i följd.

10. Tvist

10.1 Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

1. Office Services

1.1 Helioworks Gamla Stan AB org.nr. 559314-4511 ("Helio") has decided to offer the customer office services in “The Castle”, Slottsbacken 8.

1.2 The customer is hereby granted access to: - A dedicated desk and office chair - Access to general areas in the form of kitchenettes (with coffee/tea/milk), “café” and restrooms. - Access to smaller conference room and telephone booth. - Possibility to book conference rooms according to current price list. - The community and all common areas.

1.3 Helio rents a premise from Dina Palaisbacken AB with company registration no. 556610-8980; hereafter also known as ”the Owner”. The Customer is aware of the agreement between the Owner and Helio.

1.4 Electricity and Internet is included only for normal use. If using electricity or internet more that what could be considered normal the customer need to get written approval from Helio and the Customer might be charged for this on the next invoice. If other clients’ internet use is disturbed by the extra use, Helio reserves the right to cut the Customer’s internet access.

1.5 Possibility to rent lockers.

1.6 Helio cannot take any responsibility for property that the Customer keeps at the “Castle”.

1.7 The facilities are provided as-is. The Customer has been given opportunity to inspect the facilities and any connected premises that are included in the office services.

1.8 Due to Helios daily business, especially concerning the hosting of events and event management, the Customer may experience disruptions to their own business, which the Customer hereby accepts.

1.9 The Customer does not through this agreement gain the right to access any parts of the premises other than those specifically discussed in this agreement, unless an amendment or separate agreement is made with regards to additional rights.

2. Fee

2.1 The fee shall be paid per quarter and in advance, latest the 20th day of the month preceding the quarter by transferring funds to Helio giro account: 5681-4387. IBAN SE4895000099602618975771 BIC NDEASESS.

2.2 The fee is five thousand five hundred (5500) Swedish Kronors (SEK) not including any applicable taxes per month (66 000 SEK/anum ex. Taxes) and per dedicated desk. If the fee is paid too late according to paragraph 2.1 above, the customer is required to pay interest on the overdue payment as well as compensation for debt recovery costs, in accordance with Swedish law.

3. Care of the Facilities

3.1 The Customer shall care for the facilities and the decorations/items with in and may not, without Helios express written permission, paint or undertake any other activity that may change the premises. The Customer does not have any right to compensation at times when the premises is being repaired, renovated, restored or otherwise worked on even if this is severely disruptive for the Customer.

4. The Customers Activities

4.1 If the Customer is found to be performing other activities or works than agreed upon when moving in Helio has the right to cancel this agreement with immediate effect and without notice.

4.2 The Customer is aware that this agreement is based on the validity of the agreement between Helio and the Owner in accordance with paragraph 1.2.

4.3 The Customers activities in the facilities may not be in conflict with any Swedish law or relevant governing body’s regulations.

4.4 The Customer is solely responsible and must bear the cost of any actions deemed necessary by insurance companies or relevant governing bodies as a prerequisite for the Customer to perform the above mentioned activities or conduct their business while accessing Helios facilities. The Customer must inform and receive written permission from Helio before any such actions are taken.

4.5 The Customer is solely responsible and must bear the cost of insuring their property and personal belongings that are kept in the facilities.

4.6 The Customer hereby accepts that Helio will use their company name, client details and other information that has been given when this agreement was entered into for purposes of marketing, analysing the business and other external communication.

5. Agreement Validity & Cancellation

5.1 This agreement may be cancelled with three (3) calendar month’s written notice from either party. It is Notice must be given in writing latest the 5th of any month. It is counted from the calendar month following the month where notice is given . (e.g. if the agreement is cancelled in January then it will remain valid up to and including the last day of April the same year).

5.2 For extra services such as lockers, conference room packages or access to the gym the cancellation time is one calendar month

5.3 In the event that Helios agreement with the Owner should cease to be valid, this agreement shall also cease to be valid.

5.4 In the event that this agreement should become invalid or be cancelled, the Customer must return all property belonging to Helio and empty any storage and make sure that any of the Customer’s property is removed from the facilities. If the Customer has not emptied their storage, removed their property, or redirected any post, Helio takes no responsibility for any such property and may bill the Customer any cost incurred when removing said property.

6. Changes, Amendments and Conveyance

6.1 Any changes, amendments, attachments or conveyances of and/or to this agreement must be accepted by both Helio and the Customer and clearly stated in writing.

7. Extent of the Agreement

7.1 This agreement, and customer policy, shall supersede any other written or spoken agreement between the Parties during the negotiations regarding any and all of the issues mentioned here.

8. Breach of Contract

8.1 If the Customer does not fulfil their part of this agreement, or acts in a way that can damage Helios brand and/or good reputation, Helio has the right to cancel this agreement with immediate effect and without notice. Helio can also choose to provide the Customer with a written warning. If the Customer has not achieved what Helio deems to be a sufficient improvement or correction with a time limit included in the notice, Helio has the right to cancel this agreement with immediate effect and without notice.

8.2 If the Customer causes any harm to Helio or its property; or causes any harm to Helios associates/partners/customers or their property, then the Customer shall provide adequate compensation or replacement.

8.3 By signing this agreement the Customer hereby agrees to follow Helios customer policy regarding use of the premises, keys etc.

8.4 The Customer is solely responsible for every person that they bring into the facilities that Helio provides access to.

9. Privacy

9.1 The Customer is solely responsible for any and all persons that they bring into the facilities that Helio provides access to.

9.2 The parties hereby agree not to, without any restriction in time, reveal company secrets, door codes and any other company specific information that he/she has learnt through this agreement or by being in these facilities. The client is responsible that his/her employees or representatives, or any other persons that he/she let into the follows this privacy regulation. The client is hereby aware that many different companies share the same office space and that these companies will handle information that is private.

10. Dispute

10.1 Any dispute regardning this agreement shall finally be settled by general court with Stockholm district court (Stockholms Tingsrätt).

Cobot Terms & Conditions

Cobot is the web platform used by The Castle "Slottet" Slottsbacken 8 to provide this website.

See Cobot Terms

back